بررسی عوامل مؤثر برای طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش در سازمانهای انتظامی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

در این مقاله پس از بررسی الگوهای موجود و مطالعه سامانه‌های مدیریت دانش در پلیس چند کشور، یک الگوی جدید مدیریت دانش مختص سازمانهای انتظامی ارائه می‌شود. ابتدا با مصاحبه با خبرگان و به کمک مطالعات کتابخانه‌ای در مجموعه‌ها، مؤلفه‌هایی استخراج، و با توجه به مفهوم و شاخصهای مورد نظر در هر مؤلفه، این عوامل نامگذاری، و در نهایت به منظور شناسایی میزان تأثیر و عملیاتی بودن آنها پرسشنامه‌هایی تهیه شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مؤلفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر سامانه مدیریت دانش شناسایی و دسته‌بندی و معرفی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل مسیر، رابطه این متغیرها و میزان تاثیر آنها بر یکدیگر و بر تحقق نتایج الگو نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی قوام، صغری (1390). مدیریت دانش چالشی نو در نهادینه ساختن نوآوری در پلیس. نشریه توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی. دوره 6. ش 20: 159 تا 187.
 2. سیدحسینی، سیدمحمد (1388). طراحی الگوی چابکی در فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران. نشریه مهندسی صنایع و مدیریت تولید. ش 4: 77 تا 89.
 3. کلانتری، خلیل (1387). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.
 4. Haslinda, A. and Sarinah, A. (2009). "A Review of Knowledge Management Model", The Journal of International Social Research, 2(9), 178-198.
 5. Stewart H. and Mansingh G., "Using knowledge management to assist in the transformation of the Jamaica Constabulary Force", Proceedings of SIG GlobDev Third Annual Workshop, Saint Louis, USA December 12, 2010.
 6. Gottschalk, Petter, (2009). Knowledge Management in Police Oversight: Law Enforcement Integrity and Accountability, Boca Raton, Florida, U.S.A.
 7. Nonaka, I. and Takeuchi, K. (1995) The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford
 8. McAdam and McCreedy, (1999) A critical review of Knowledge Management models. The Learning Organization, 6 (3), pp. 91-101.
 9. Frid, R (2003) A Common KM Framework For The Government Of Canada: Frid Framework For Enterprise Knowledge Management, Canadian Institute of Knowledge Management, Ontario.
 10. Gottschalk, Petter, (2006). Stages of knowledge management systems in police investigations. Knowledge-Based Systems, 19, 381-387.
 11. Gultekin K. ," Knowledge Management and Law Enforcement : An Examination of Knowledge Management Strategies of The Police Information System (POLNET) in The Turkish National Police",ProQuest Umi Dissertation Publication, 2011.
 12. Chen, H. , Schroeder, J. , Hauck V. R., Ridgeway, L. , Atabakhsh, H. ,