دوره و شماره: دوره 15، شماره 83، پاییز 1395 (750) 
2. تحلیل و بررسی وضعیت نظام جانشین‌پروری در یکی از سازمانهای نظامی کشور

صفحه 33-47

محمدرضا سلطانی؛ الهام ابراهیمی؛ حمیدرضا محمدیان