عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات راهبردی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تحقیق حاضر، تحت‌ عنوان"عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن" با هدف پاسخگویی به این سؤال که عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن کدام است؟  با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه، در نمونه آماری تحقیق به شکل پیمایشی ‌اجرا شد. برای رسیدن به اهداف پرسشنامه‌های تحقیق، تعداد 40 نفر شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، به‌عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. درمجموع، پرسشنامه شامل 15 سؤال براساس طیف پنج‌درجه‌ای تهیه و اجزای آن شامل اطلاعات فردی، گویه‌های سنجش و... است. یافته‌های حاصل پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن بحث درخصوص تعریف، اهداف و ویژگی‌های جنگ، اهمیت، ساختار سیاسی و راهبرد دفاعی عربستان، موقعیت راهبردی، وضعیت سیاسی و جریان زیدیه، وقوع تحولات در یمن و تجاوز عربستان به کشور یمن به دلیل ناآرامی‌های یمن و عوامل مؤثر این جنگ، پرداخته ‌شده است. در پایان تحقیق در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق تحت عنوان «عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن کدامند؟» به مهم‌ترین عوامل جنگ عربستان علیه یمن شامل: واکنش عربستان به تحولات داخلی یمن باتوجه‌به اهمیت جغرافیایی و موقعیت راهبردی یمن، نگرانی از تشکیل دولت شیعه در شمال یمن و تأثیر آن بر جمعیت قابل‌توجه شیعه عربستان، رقابت راهبردی عربستان با ایران و جلوگیری از نفوذ و دخالت ایران در یمن، استیصال عربستان در مقابل جبهه مقاومت و تبدیل گفتمان مقاومت به یک منزلت هژمونیک در سطح منطقه، پرداخته ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


ادیبی سده، مهدی (1379)، جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران: انتشارات سمت.
اشرفی، جمال (1392)، نگاهی به پیشنه جنبش اسلامی در یمن، مطالعه موردی: التجمع الیمنی للاصلاح، فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 10.
بوتول، گاسن (1350)، تتبعی در ستیزه‌جوئی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش تنهائی، ج، 1363، جامعه‌شناسی اسپنسر، شیراز: انتشارات بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
التیام‌نیا، رضا؛ باقری دولت‌آبادی، علی و نیک‌فر، جاسب (1395)، بررسی زمینه‌ها واهداف ملاحظات خارجی عربستان و امریکا، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 18.
جعفری ولدانی، اصغر (1372)، عربستان: نگاه به یمن، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 69 و 70.
رستمی، علی‌اکبر (1396)، قدرت‌طلبی و آینده اقتصاد عربستان باتأکیدبر جنگ یمن، فصلنامه خلیج‌فارس و امنیت، سال هجدهم، شماره 168.
 رئیسی، محمد (1394)، جنبش انصارالله، تاریخ، عقاید، سیر تحول، تهران: مؤسسه اندیشه‌سازان نور.
صادقی، حسین و احمدیان، حسن (1389)، دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها، فصلنامه راهبرد، شماره 56.
فصلنامه فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی تاریخ ثبت: 12 بهمن 1394: ۱۹.
فیروزکلائی، عبدالکریم (1394)، تحلیلی بر مهم‌ترین علل تهاجم نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن، فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه­ای، شماره 15.
کاردان، عباس (1390)، نگاهی به فرایندها و جریان­های اسلام­گرا در یمن، ویژه بیداری اسلامی در خاورمیانه، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
گودوین، ویلیام ف. (1383)، عربستان سعودی، ترجمه فاطمه شاداب، تهران: نشر ققنوس.
هدایتی، احمدرضا (1394)، روزنامه کیهان، ۲۳ شهریور ۱۳۹۴.
 
العالم (1395)، «آغاز مذاکرات صلح یمن در کویت»، قابل‌دسترسی در: http://fa.alalam.ir/news/1810750، تاریخ دسترسی:3/1/1395.
بی‌بی‌سی (1393)، قابل‌دسترسی در: www.bbc.com/persian، تاریخ دسترسی: 22/1/1395
حاج‌صمدی، محمدصادق (1394)، «مروری برگذشته و حال جنوبی­ترین کشور شبه‌جزیره عرب»، قابل‌دسترسی در: www.vatanemrooz.ir/newspaper/blockprint/138765، تاریخ دسترسی: 2/3/1395.
خبرگزاری تسنیم (1394)، «اهمیت راهبردی نظامی و اقتصادی تنگه باب‌المندب»، قابل‌دسترسی در:                                http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/07/18/883606
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، (1394)، «واکنش متناقض روسیه به رأی ممتنع این کشور به قطعنامه ضد یمنی شورای امنیت»، قابل‌دسترسی در: http://www.irna.ir/fa/News/ 81574214، تاریخ دسترسی: 29/1/1395.
جوکار، مهدی (1391)، «بررسی نقش امریکا و عربستان در یمن»، قابل‌دسترسی در:
سایت انجمن حقوق‌دانان ایران ،22/5/1395،/ اصل ممنوعیت توسل به زور       www.iail.ir
سایت تبیان. ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/31/ 506361.
سایت تحلیلی وهابیت، 28/8/1392   http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/2375
http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3821، تاریخ دسترسی: 20/11/1394.
نیکو، حمید (1394)، «بیداری اسلامی و چشم‌انداز اسلام‌گرایی در یمن»، قابل‌دسترسی در: http://www.iranemoaser.com/content440، تاریخ دسترسی:14/2/1395.
 پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶              http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/237551
چهارشنبه، 28 مهر 1395 http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child57