دوره و شماره: دوره 16، شماره 85، آذر 1396، صفحه 1-163 
بنیان‌های جامعه‌شناسی گسست در امنیت ملی عراق نوین

صفحه 145-172

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سید جواد صالحی؛ مرضیه عابدی


عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن

صفحه 173-193

مهدی نطاق پور؛ مهدی بزرگ زاده؛ علی اکبری؛ سید فردین رضایی