به‌کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب‌آور در زنجیره تأمین صنایع دفاعی، راهبردی جدید و مؤثر در ارتقای بازدارندگی دفاعی و امنیت ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی و محقق صنایع دفاعی

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قدرت نظامی‌، به دلیل نقشی که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می‌کند به عنوان مهمترین مولفه قدرت ملی به‌شمار می‌رود. تجهیزات به‌روز و پیشرفته نظامی‌ از مهمترین ارکان قدرت نظامی‌ یک کشور محسوب گردیده و لذا در ایجاد و ارتقای امنیت ملی که تمام افراد جامعه از وجود آن منتفع می‌‌شوند، تاثیرگذار است. در جمهوری اسلامی ایران، محصولات نظامی، در صنایع دفاعی و در قالب زنجیره‌های تأمین، تولید شده و در اختیار سایر نیروهای مسلح قرار می‌گیرند. نکته اساسی اینکه، تنها آن دسته از محصولات می‌توانند در ارتقای توان دفاعی موثر باشند که در مقایسه با محصولات دفاعی کشورهای پیشرفته، از ویژگی‌های رقابتی، برخوردار باشند. به منظور تولید محصولات رقابت‌پذیر، رویکردهای جدیدی در حوزه مدیریت، معرفی شده است. این تحقیق تلاش می‌کند با تدوین یک الگوی مفهومی‌، نقش به‌کارگیری رویکردهای نوین مدیریتی سه‌گانه ناب، چابک و تاب‌آور در زنجیره تأمین صنایع دفاعی را در ارتقای امنیت ملی به نمایش بگذارد. برای این منظور، ابتدا با به‌کارگیری روش دلفی، ویژگیهای رقابتی صنایع دفاعی شناسایی، و سپس با به‌کارگیری روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و عمیق، نقش هر یک از رویکردهای سه‌گانه در تولید محصولات دفاعی رقابت‌پذیر، ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی بررسی شده است. نتایج حاکی است که به‌کارگیری رویکردهای نوین سه‌گانه زنجیره تأمین در صنایع دفاعی، به عنوان یک راهبردی جدید به ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


علایی، حسین (1387)، نقش نیروهای نظامی‌ در بروز، ایجاد، کنترل و رفع تهدید،
«سیاستدفاعی»، س هفدهم. ش 65.
جمشیدی، محمدحسین (1374)، بررسی و تحلیل عناصر قدرت نظامی، «فصلنامهبررسیهاینظامی‌»، س ششم، ش 23 و 24، پاییز و زمستان.
ازﻏﻨﺪی، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ؛ روشندل، جلیل (1390)، ﻣﺴﺎئل ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﺳﺘﺮا ﺗﮋﻳﻚ معاصر، ﺗﻬﺮان: انتشارات ﺳﻤت.
نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگدفاعی،امنیتی، تهران: انتشارات سنا.
تهامی‌، سیدمجتبی (1390)،امنیتملی، دکترین، سیاستهایدفاعیوامنیتی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
نوروزشاد، نادر (1396)، رابطه قدرت دفاعی و بازدارندگی، تهران: سایت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.