روشهای ارتقای کارکردها و توان رادارهای آرایه فازی در کشف و ردگیری پهپادهای رزمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت سپاه (گروه هوایی) - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارائه روش هایی برای ارتقاء کارکردها و قابلیت های رادارهای آرایه فازی در کشف و ردگیری پهپادهای رزمی است که از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه فرماندهان و کاربران سامانه های مورد نظر که به تعداد چهل و سه نفر به صورت هدفمند و با مشورت اساتید راهنما و مشاور انتخاب شدند. همچنین بر اساس یافته های حاصل از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته، طراحی شده و بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور، روایی آن از طریق خبرگان مورد تایید قرار گرفته و برای پایایی آن نیز با استفاده از نرم افزار Spss و ضریب آلفای کرونباخ اقدام شد. پس از تایید، روایی و پایایی پرسشنامه، به تحلیل داده های جمع آوری شده اقدام گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، یافته ها حاکی از آن است که هشت مولفه کاربردی برای ارتقاء کارکردهای رادارهای آرایه فازی در کشف و ردگیری پهپادهای رزمی در ابعاد فناوری، تاکتیک بکارگیری و نیروی انسانی ارائه گردید که در فرآیند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن منعکس شده است.

کلیدواژه‌ها


درستی، محمد (1387). ساختار سامانه­های راداری آرایه فازی. تهران: دانشگاه هوافضای عاشورا.
رضازاده­ جنتی، محمدرضا (1393). بررسی مقایسه­ای رادارهای آرایه فازی. پایان­نامه کارشناسی. دانشگاه هوافضای عاشورا.
زاهدی، عباسی­آرند (1397). مجله علمی ـ پژوهشی علوم و فناوری­های پدافند نوین. ش ۹ (۲): ۲۲۱ ـ 229.
شریفان، محمداسماعیل و همکاران (1397). راهبردهای توسعه بهره­گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی.       س 16، ش 72: 176 ـ 153.
علی­نژاد، مهدی (1390). سایت­یابی و گسترش سلاحهای پدافند هوایی. تهران: دانشگاه هوافضای عاشورا.
کازرونی، مرتضی و همکاران (1394). طراحی آنتن یک رادار آرایه فازی نمونه به­همراه باند گپ الکترومغناطیسی و ارزیابی عملکرد این آرایه به­هنگام از کار افتادن بعضی از عناصر تشعشعی. فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز. دوره 45. ش 4: 44 ـ 38.
کافی، سعید (1391). تنوع جنگ­افزارها. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد.
موسوی و همکاران (1396). مجله علمی ـ پژوهشی رادار. س پنجم. ش 3.
نیروی هوافضای سپاه (1394). آیین­نامه عملیات پدافند هوایی سپاه.
نیروی هوافضای سپاه (1396). فرماندهی پهپاد، بررسی کاربردهای نوین پهپاد.
نصیری، مهدی (1393). اصول و مفاهیم مخابرات و رادار در سامانه­های پدافند هوایی، تهران: دانشگاه هوافضای عاشورا.
نیک­بخش­حبیبی، حسن (1393). هواپیماهای بدون سرنشین. پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه هوافضای عاشورا.

ب) منابع خارجی و وبگاه‌ها

Drone warfare: The death of precision". Bulletin of the Atomic Scientists. 2017-05-11. Archived from the original on 2017-10-11. Retrieved 2017-07-22 , available at http:// the bullentin.org/
https://WWW.Microwaves101
https://fa.wikipedia.org/wiki/Karl Ferdinand Braun