تبیین و تحلیل شاخصهای حکمرانی خوب در ودجا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تغییر و تحول مفهوم دولت و سازمانهای دولتی در طی 40 سال اخیر موجب تولید نظریات و ظهور دیدگاه‌های جدیدی در عرصه اداره امور عمومی شده است. دلالت اصلی این تحولات، چرخش نگاه به دولت به‌منظور استفاده از ظرفیت طیف وسیعی از دیگر ذی­نفعان و عناصر فعال در جامعه به‌منظور رسیدن به اهداف تعیین‌شده است. در دهه 90 میلادی، بانک جهانی با تعریف نوع خاصی از حکمرانی به­نام «حکمرانی خوب» ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی را همراه با شاخصهای اندازه‌گیری آن در سطح بین‌الملل مطرح کرد. این تحقیق با رویکرد کاربردی خود، تلاش می­کند با بهره‌گیری از روش مطالعات کتابخانه‌ای، مفهوم حکمرانی خوب و مؤلفه‌های آن را با اقتضائات خاص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعریف کند و سپس با ابزار پرسشنامه، شاخصهای آن را در این وزارتخانه و سازمانهای تابع آن با بهره‌گیری از نظر خبرگان و مدیران مورد سنجش قرار دهد، بنابراین در این مسیر از دو روش تحقیق «تحلیل محتوا» و «پیمایش» استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری (آزمون فرض) از طریق نرم‌افزار SPSS بر روی نمونه‌ای 45 نفره از مدیران جوان یا باسابقه وزارت دفاع، نشانگر تحقق نسبی شاخصهای حکمرانی خوب در این وزارتخانه است و بخش زیادی از این شاخصها تا نقطه مطلوب خود فاصله زیادی دارد. علاوه بر این با استفاده از آزمون فریدمن، میزان نزدیکی هر شاخص به وضعیت مطلوب مشخص، و دستور کارها و پیشنهادهای علمی و عملیاتی برای بهبود وضعیت فعلی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


ابوالحسنی، الهه (1391). حکمرانی مردم سالارانه. فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ش 42(1): 1 ـ 19.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت. ج اول. تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن (1395). نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی؛ گذشته، حال و آینده. تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن؛ باباشاهی، جبار؛ آذر، عادل؛ کردنائیج، اسدالله (1391). تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می‌کند؟. پژوهشهای مدیریت در ایران. ش 16 (4): 45 ـ 62.
زهیری، علیرضا (1393). نسبت سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب. علوم سیاسی. ش 17 (63): 87 ـ 111.
شریف‌زاده، فتاح؛ قلی­پور، رحمت‌الله (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت. فرهنگ مدیریت. ش 1 (2): 93 ـ 109.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1383). تحلیل و امکان‌سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت. دانش مدیریت. ش 17 (67): 85 ـ 111.
مقیمی، سیدمحمد؛ اعلایی­اردکانی، مصطفی (1390). سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن. مدیریت فناوری اطلاعات. ش 3 (8): 171 ـ 188.
نادری، محمدمهدی (1390). حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی، اسلام و پژوهشهای مدیریتی. ش 1 (1): 69 ـ 93.
هداوند، مهدی (1384). حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر. حقوق اساسی.
یگانگی، عاطفه؛ الوانی، سیدمهدی؛ معمارزاده­طهران، غلامرضا (1395). اولویت‌بندی شاخصهای حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. ش 7 (21): 1 ـ 10.

ب) منابع خارجی و وبگاه‌ها

Farazmand, Ali. (1999). Governance in the Age of Globalization: Challenges and Opportunities for South and Southeast Asia. New York: Springer.
Gisselquist, Rachel M. (2012). Good governance as a concept, and why this matters for development policy, WIDER Working Paper, No. 2012/30.
Hill, Carolyn J., and Laurence E. Lynn. (2005). Is hierarchical governance in decline? Evidence from empirical research. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 15, No.2
International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. (2006). A Decade of Measuring the Quality of Governance. Governance Matters 2006, World Wide Governance Indicators. Washington, D.C.: World Bank.
Kaufman, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. (2007). Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996–2006. World Bank Policy Research Working Paper No. 4280.
Kazi Iqbal and Anwar Shah. (2008). A Critical Review of Governance Indicators. World Bank, 10 December 2008.
Lyall, Catherine, Tait, Joyce. (2005). New Modes of Governance: Developing an Integrated Policy Approach to Science, Technology, Risk and the Environment, NewYork: Routledge (Taylor & Francis Group).
OPM and CIPFA. (2004). Good Governance Standard for Public Service. London: Office for Public Management Ltd.
UNDP. (2000). What is Good Governance?, at PAPP list of Projects contact us.
Information Website: online at http://www.papp.undp.org.governance/ about.html
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2002). What is Good Governance?.
Information Website: online at http://www.unescape.org/huset/gg/ gosermace.html.
World Bank. (1998). The World Bank annual report (English). Washington DC; World Bank.
 http://documents.worldbank.org/curated/en/390771468320070967/The-World-Bank-annual-report.
agement, 13(2), 44-58.