‌شناسایی و رتبه‌بندی کارکردهای اساسی خدمات رفاهی به کارکنان با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش (مطالعه موردی: یک سازمان تحقیقاتی نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش روی مدیران در سازمانها بحران انگیزش است. یکی از متغیرهایی که می‌تواند بر انگیزش کارکنان تأثیر بسزایی داشته باشد خدمات رفاهی است. این پژوهش به ­شناسایی کارکردهای اجزای خدمات و تعیین ارتباط بین آنها در یک سازمان تحقیقاتی ­ـ­ دفاعی با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش می‌پردازد. اجزای خدمات شامل شش بعد وام، سیاحتی و زیارتی، مصرف، مسکن، بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی درنظر گرفته، و سپس کارکرد هر کدام از آنها با توجه به ­متدولوژی مهندسی ارزش مشخص شد. برای یافتن اثربخشترین کارکردها، پرسشنامه‌ای بر مبنای کارکرد تهیه شد که پس از تأیید روایی در بررسی پایایی، ضریب آلفای کرونباخ 932/0 به­دست آمد. کارکردهای تأثیرگذار در عرضه خدمات مطلوب به­کارکنان در ابعاد مختلف بررسی و نتایج بیانگر این است که کارکرد آسان‌کردن وضعیت زندگی در بعد وام، آرامش روحی کارکنان در بعد سیاحتی و زیارتی، تأمین نیازهای ضروری کارکنان در بعد مصرف، رسیدن به­ رفاه نسبی در بعد مسکن، آسوده‌شدن خیال کارکنان از مسئله درمان در بعد بیمه درمانی و اطمینان یافتن از آینده در بعد بیمه بازنشستگی از بیشترین امتیاز با توجه به ­نظر مدیران و کارکنان برخوردار است که نشاندهنده کارکرد تأثیرگذار در عرضه خدمات به­ کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


امینی، علی (1393). بررسی برخی از عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان (مورد مطالعه: سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع).
ابطحی، سیدحسین (1392).مدیریت منابع انسانی (از نظریه تا عمل). تهران: انتشارات فوژان.
بابامرادی، جمال (1388). بررسی رابطه بین نظام جامع خدمات و رضایت کارکنان ستاد مشترک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
بهادری، محمدکریم؛ بابایی، منصور؛ مهرابیان، فردین (1391).اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر برانگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به­روش تحلیل سلسله‌مراتب (AHP). مجله طب نظامی. ش 4(14):236 ـ 243.
حبیبیان، شیرزاد (1395). بررسی رابطه بین خدمات رفاهی عدالت­محور با انگیزش کارکنان (مطالعه موردی سازمان بسیج مستضعفین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
دهقان، نبی­اله؛ قوچانی، سیدمحمود؛ علیزاده، حمید (1393). طراحی الگوی بومی عوامل مؤثر بر توزیع پاداش در قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا. فصلنامه مدیریت نظامی. ش56 (4): 51 ـ 77.
رحمانپور، لقمان (1380). شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی مطالعه موردی بانک رفاه کارگران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
رحیمی­پور، روناک (1390). بررسی مقایسه‌ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی بر پرداخت پاداشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی‌و‌حرفه‌ای استان کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کردستان.
ﺳﺎﺩﺍﺕ­ﻣﮑﯽ، ﻣﻬﺸﯿﺪ؛ ﺍﺣﻤﺪی، ﻣﺮﺿﯿﻪ (۱۳۸۷). ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﻞ. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ.
سنجقی، محمدابراهیم؛ فرهی ­بوزنجانی، ­برزو؛ شمس احمر، مهران (1390). آسیب‌شناسی نظام نگهداری منابع انسانی با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی در یک سازمان دفاعی). راهبرد دفاعی. ش 9 (34): 27 ـ 53.
صمدی، منصور؛ حاجی­پور، بهمن؛ فارسی­زاده، حسین (1387). نارسایی در ارائه خدمات، راهبردهای احیای خدمات و تأثیر آنها بر رفتار مصرف­کننده. نشریه مدیریت بازرگانی. ش 1 (1): 71 ـ 86.
عامریان، وحید (1392). بررسی چالشهای نظام خدمات رفاهی کارکنان (مطالعه موردی یکسان­سازی در خدمات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، در رشته مدیریت منابع انسانی گرایش نگهداشت، دانشکده مدیریت و برنامه­ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع).
ﻋﺒﺎدی­آذر، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ (1390). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی بهره‌وری در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اداری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ. پایان‌نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ. ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش­و­ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برنامه‌ریزی.
میرزایی، حسن؛ مجلل، محمدعلی؛ بیکزاد، جعفر (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت منابع انسانی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه منابع انسانی ناجا. ش 10 (39): 67 ـ 88.
مقیمی، سیدمحمد (1386). سازمانومدیریترویکردپژوهشی. تهران: نشر ترمه.
محمودزاده، چنگیز (1387). بررسی میزان رضایت مراجعین از سامانه خدمات مسکن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع).
محمودیان، احمد؛ گنجی، فروزان؛ حیدرزاده، آبتین (1382). تأثیر ارائه خدمات مددکاری در کاهش نیازهای بهداشتی­ ـ­ درمانی سالمندان. مجلهدانشگاهعلوم­پزشکیوخدماتبهداشتی ـ درمانیقزوین. ش 29: 56 ـ 62.
محسنیان­فر، مهدی (1387). بررسی نظام نگهداری منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق(ع). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
موسوی، سیدعلی (1392). تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر نگرشهای شغلی کارکنان بانک رفاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی. دانشگاه تهران.
میرمحمدصادقی، سیدعلی‌رضا؛ زارعی، مصطفی؛ طهماسبی، عباس (1397). شناسایی و رتبه‌بندی کارکردهای بهره‌وری کارکنان با استفاده از تلفیق BSC و روش‌شناسی مهندسی ارزش. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. ش 10(4): 75 ـ 100.
نصیری­پور، اشکان؛ طیبی، سیدجمال‌الدین؛ حبیبی، منصوره (1391). راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎ مسئولیت‌پذیری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ش 3 (3): 28 ـ 37.
یعقوب­پور، سیما، فاطمی­نژاد، محمد (1396). رابطه رضایت شغلی با انگیزش کارکنان با الگوی دو عاملی هرزبرگ. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. ش 8 (1): 263 ـ 282.
Clare. I.R chandler, frank mteir Huyn Revburn, Christopher. j. m. whitty. (2016). motivation money and respect: A mixed – method study of Tanzanian – non physician clinicians social science AND medicine, 68, 2078-2088.
Deangelo F. (2016). Elementary school managers relationship job motivation and performance levels in Damavand and Rood hen cities. Journal of Educational Administration, 4, 75-88.
Dantis, F. (2013). Health sector reform and public sector health worker motivation: a con ceptual frame work social since & medicine 5u, 1255-1266.