راهبردهای گروه های مقاومت فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

از آغازشکل گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948،همواره احساس ناامنی وتهدیدات ناشی ازهمسایگان و مقاومت فلسطین اشغالی بدلیل نامشروع بودن ،امنیت رژیم مورد تهدید قرارگرفته ،و این تهدید همواره همانند چتری برسیاست خارجی و امنیتی این رژیم سایه افکنده است. ظهور گفتمان مقاومت در برخی از کشورها ،سبب شکل گیری قطب بندی جدیدی در مجموعه امنیتی خاورمیانه تحت عنوان محور مقاومت گردید که امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را به مخاطره انداخته است. با توجه به شکست های پی درپی رژیم صهیونیستی ،این رژیم به دنبال تغییرراهبردهای خود با توجه به تجربیات اتخاذ شده در این شکست ها بوده است .در این تحقیق با توجه به تجارب جنگهای گذشته رژیم برعلیه گروه های مقاومت به دنبال معرفی راهبردها جهت نبرد آینده با رژیم صهیونیستی میباشد، بنابر این تحقیق انجام شده از نوع کاربردی بوده و چون تمامی گروه های مقاومت فلسطین از آن میتوانند درآینده برای مقابله بهره مند شوند، از نوع توسعه ای است. از طرفی، رویکرد تحقیق آمیخته با روش کمی- کیفی(توصیفی ،تحلیلی) انجام شده است .مبانی نظری این تحقیق به منظور احصاء راهبردهای جنگ آینده گروه های مقاومت فلسطینی در مقابل رژیم صهیونیستی مبتنی بر شناسایی وتعیین عوامل به روش آنالیز استفاده از نقاط قوت ،ضعف، فرصت و تهدید (swot) در نظرگرفته شده و در مرحله پایانی، راهبردهای گروه های مقاومت فلسطین بر اساس تحلیل های مطروحه استخراج گردیده اند. لذا این پژوهش برآن است تا راهبردهایی ارایه نماید تا این گروه ها بتوانند درمقابل راهبردهای رژیم درجنگ بعدی همانند جنگهای گذشته پیروز و سربلند باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies of Palestinian resistance groups against the Zionist regime

نویسندگان [English]

  • SOHIL EMAMIAN 1
  • abbas Nilforushan 2
1 Deputy of Daffos Faculty and Research Institute
2 Assistant Professor of Imam Hussein University (AS)
چکیده [English]

Since the formation of the Zionist regime in 1948, the security of the regime has always been threatened by the feeling of insecurity and threats caused by the neighbors and the resistance of occupied Palestine due to its illegitimacy, and this threat has always cast a shadow on the foreign and security policy of this regime like an umbrella. The emergence of the discourse of resistance in some countries caused the formation of a new polarization in the security complex of the Middle East under the name of the axis of resistance, which has endangered the security and existence of the Zionist regime. In this research, according to the experiences of the regime's past wars against the resistance groups, It seeks to introduce strategies for the future battle with the Zionist regime, therefore, the research conducted is of a practical type and because all the Palestinian resistance groups can benefit from it in the future, it is of a developmental type. On the other hand, a mixed research approach with quantitative-qualitative method (descriptive, analytical) has been carried out. The theoretical basis of this research is to calculate the strategies of the future war of the Palestinian resistance groups against the Zionist regime, based on the identification and determination of factors using the analysis method of using strengths. Weakness, opportunity and threat (swot) are considered and in the final stage, the strategies of the Palestinian resistance groups are extracted based on the proposed analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "future research"
  • "Gaza"
  • "resistance groups"
  • "tactics"
  • "strategy"

Smiley face

پورآخوندی، نادر(1398)، «فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و سوم، شماره دوم: 821 -801
حبیبی،رحمان، یوسفی ، مجید « تحلیل اسناد راهبردی اسرائیل (راهبرد امنیت ملی ، رابرت آیزنکوت و راهبرد نظامی » ، فصلنامه مطالعات بنیادی و کاربردی جهان اسلام، سال سوم، شماره دوم: 38-9
دهشیری، محمد رضا، حسینی فهرجی، مجتبی (1398) «جایگاه گروه‌های فلسطینی در دیپلماسی مقاومت جمهوری اسلامی ایران »، فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین دوره1، شماره دوم: 42-27
ساجدی، امیر (1399) » تحلیل مولفه های تاثیر گذار برمنازعه فلسطین- اسرائیل و معامله قرن « فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره نهم، شماره سوم : 230-205
شاذلی،  سعدالدین (1389) «  کتاب جنگ اکتبر 1973  » ، تعداد صفحات: 390
ملکی ، محمدرضا ، محمدزاده ابراهیمی، فرزاد (1399) «  چشم انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی سازی روابط اسرائیل و جهان عرب  » ،  فصلنامه مطالعات بین المللی  ، شماره هفده : 88-67
ملکی ، محمد رضا (1400) « استراتژی اسرائیل در منطقه خاورمیانه »، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، سال چهارم ،شماره ششم: 65-23
Milton-Edwards, B. )2011(. Contemporary Politics in the Middle East, Third edition. Cambridge: Polity
Mohammadzadeh Ebrahimi, F., Maleki, M. R., Emamjomeh Zadeh, S. J. (2018). Obama's Middle Eastern Strategy in Theory and Practice, Tabriz: Author/SelfPublisher.
Quandt, W. B. (2005). Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967, Third edition. Washington DC and Berkeley, CA: Brookings Institution Press and University of California Press.
Shlaim, A(2014). The Iron Wall: Israel and the Arab world, New York: W. W. Norton and Company.