دوره و شماره: دوره 22، شماره 100 - شماره پیاپی 2، مرداد 1402 (شماره تابستان 1402) 
ارائه مدل تجاری‌سازی محصولات فناورانه در صنایع دریایی

صفحه 59-77

محمد رضا بیدگلی؛ محمدحسن چراغعلی؛ ابراهیم محمودزاده