ارائه مدل تجاری‌سازی محصولات فناورانه در صنایع دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد رودهن، تهران،ایران

2 مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

3 گروه مدیریت دانشکده مدیریت ومهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق طراحی فرآیند تجاری‌سازی محصولات فناورانه در صنعت دریایی کشور است. با نتایج حاصل شده از تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیری، نوع روابط تعیین و شبکه‌های تعاملات و ابعاد آن ترسیم گردیده است. این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی داده‌های لازم جمع‌آوری شد. در این پژوهش به کمک روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، روابط و تاثیرگذاری هر یک از مراحل مدل فرآیندی تجاری‌سازی محصولات فناورانه بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید دانشگاه و متخصصین و فناوران صنعت دریایی شکل دادند و روش تعیین حجم نمونه خبرگان، قضاوتی بود که حجم نمونه ۳۱ نفر تعیین شد. نتایج به دست آمده هفت مرحله برای مدل ایجاد کرد که در دو سطح قرار گرفتند. سطح اول شامل ارائه ایده (C1)، ارزیابی و انتخاب ایده (C2)، تحقیق و توسعه (C3)، طراحی و ساخت نمونه اولیه (C4)، آزمون و معتبر سازی و حفاظت قانونی (C5) می‌باشد و سطح دوم شامل طراحی و انتخاب مسیر تجاری‌سازی (C6) و اقدامات بازار و تجاری‌سازی تولید (C7) است. در تجزیه و تحلیل میک مک نیز مراحل C1، C2، C3 و C4 در مرز استقلال و پیوند قرار گرفتند و از سوی دیگر، مرحله C5 در بخش خودمختار قرار دارد. در مقابل، مراحل C6 و C7 در بخش وابسته قرار گرفتند. با استفاده از نتایج به دست آمده، تصمیم‌گیرندگان می‌توانند استراتژی‌های مناسبی جهت تجاری‌سازی محصولات مرتبط با صنایع دریایی طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing knowledge-based products commercialization model in marine industries

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bidgoli 1
  • mohammad hasan cheraghali 2
  • ebrahim mahmodzadeh 3
1 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Roudehen Azad University, Tehran, Iran
2 Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research was to design a process of commercialization of technological products in the marine industry of the country, with the values obtained from structural and interpretative modeling analysis, the type of relationships was determined and the networks of interactions and its dimensions were drawn.
Methodology: This research is a correlational descriptive method, and it is developmental-applicative in terms of the purpose of collecting data through field research. In this research, with the help of the ISM method, the relationships and the influence of each step of the process model of technological products commercialization on each other are examined. The statistical population of this research is the university professors and experts and technicians of the marine industry; the method of determining the sample size of the experts was judgmental. The total sample size of experts is 31. In this study, Matlab software was used to analyze the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha using experts' opinions.
Findings: The results obtained from this ranking include seven stages and were placed in 2 levels, the first level includes (design and selection of commercialization path (model or commercialization strategy)) and (market preparation and market measures and production commercialization), (marketing, sales, receiving customer feedback) and the second level includes idea presentation (idea generation), evaluation (initial screening) and idea selection, research and development (growth and conceptualization), prototype design and construction, testing and validation and it is legal protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Technology
  • Commercialization
  • Technology commercialization
  • Marine industry
  • Process model

Smiley face

Chen, C. J. (2009). Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance. Journal of Business research, 62(1), 93-103.
Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: an overarching framework and research agenda. American Journal of Business, 28(2), 147-191.
 
Dehdashti Shahrokh, Z., Mohammadian Mahmoudi Tabar, M., Taghva, M. R., & Faraj Shoushtari Poor, H. R. (2019). The process model of services commercialization in the knowledge-based companies in information and communication technology industry. Organizational Culture Management, 17(1), 1-20. (In Persian).
Emami, H., Radfar, R., & Emami, F. (2018). Commercialization modeling and processes in pharmaceutical industry: a case study of presenting an evaluation pattern using dynamic programming model. Hakim Health Systems research journal, 21(3), 211-220. (In Persian).
Hsu, D. H., Hsu, P. H., Zhou, T., & Ziedonis, A. A. (2021). Benchmarking US university patent value and commercialization efforts: A new approach. Research Policy, 50(1), 104076.
Jo, D. H., & Park, J. W. (2017). The determinants of technology commercialization performance of technology-based smes. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 11(8), 4146-4161.
Kim, B., Kim, H., & Jeon, Y. (2018). Critical success factors of a design startup business. Sustainability, 10(9), 2981.
Kumar, V., & Jain, P. K. (2002). Commercializing new technologies in India: a perspective on policy initiatives. Technology in Society, 24(3), 285-298.
Lam, H. N. (2016). Using social media to develop and commercialize new ICT products. MSc program in Entrepreneurship.
Lasambouw, C. M., Sutjiredjeki, E., & Nuryati, N. (2021, April). The Requirement of Business Model in Commercialization Research Products of Higher Education Institutions (HEIS). In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020) (pp. 392-395). Atlantis Press.
Mahmoodzade, E., Alidadi Talkhestani, Y., Mousakhani, M., & Alvani, S. (2020). Investigation on Ambidextrous Dynamic Capabilities effective Factors At a Defensive-Industrial Organization. Strategic Defense Studies, 18(80), 257-282. (In Persian).
Menna, A., & Walsh, P. R. (2019). Assessing environments of commercialization of innovation for SMEs in the global wine industry: A market dynamics approach. Wine Economics and Policy, 8(2), 191-202.
Min, J. W., Kim, Y., & Vonortas, N. S. (2020). Public technology transfer, commercialization and business growth. European Economic Review, 124, 103407.
Moaniba, I. M., Lee, P. C., & Su, H. N. (2020). How does external knowledge sourcing enhance product development? Evidence from drug commercialization. Technology in Society, 63, 101414.
Raei, M. (2019). Identifying and Prioritizing the Barriers of Academic Research Commercialization. Journal of Future Studies Management. 30(2), 69-86. (In Persian).
Safarzad, H., Azma, F., Saeeidi, P., & Aghajani, H. (2020). The presentation of the model of commercialization of knowledge based products with an emphasis on resistance policies. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 8 (29), 2-22. (In Persian).
Shakeel, S. R., Takala, J., & Zhu, L. D. (2017). Commercialization of renewable energy technologies: A ladder building approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 855-867.
Touhill, C. J., Touhill, G. J., & O'riordan, T. A. (2010). Commercialization of innovative technologies: bringing good ideas to the marketplace. John Wiley & Sons.