شناسایی عوامل موثر و راهبردیابی برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی با استفاده از الگوی تدوین راهبرد soar

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع) دکتری مطالعات منطقه ای

چکیده

مناسبات ابوظبی و تل‌آویو بعد از دو دهه روابط مخفی با عنوان دیپلماسی پنهان به عادی‌سازی روابط و آشکار‌سازی همکاری‌ها تبدیل شده‌است. به طور قطع عادی‌سازی مناسبات امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی می‌تواند تبعات و پیامدهای منفی برای حوزه خلیج فارس و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و زمینه‌سازی ایجاد چالش‌های امنیتی و اقتصادی در منطقه علیه منافع جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. از این رو شناسایی عوامل و راهبردیابی برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات و رژیم صهیونیستی برای کاهش چالش‌های امنیتی و اقتصادی ضروری است.هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر و راهبردیابی برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی با استفاده ار مدل استراتژیک soar می‌باشد، این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و همچنین روش پژوهش کیفی و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. نمونه آماری شامل 38 نفر از کارشناسان و خبرگان است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند به منظور سنجش، روایی از روایی صوری و محتوا و برای سنجش پایایی از توافق دو کدگذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق عوامل چهارگانه در مدل استراتژیک SOAR انجام شد، بر اساس نتایج پژوهش عوامل شناسایی و رتبه بندی گردید و با تقاطع مهمترین قوت، فرصت، نتایج و آرمان‌ها راهبرد مقابله با رژیم صهیونیستی در منطقه و تنش‌زدایی هوشمند توام با حفظ ادبیات قدرت استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategizing to deal with the consequences of the security relations governing the relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime using the soar strategy development model

نویسنده [English]

  • mohmmad mahdi esmaeli
teachr
چکیده [English]

The security relations governing the relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime emphasize the fact that the Islamic Republic of Iran can be considered a common threat to the interests of the Emirates and the security and survival of the Zionist regime, for this reason, this issue is the main platform for the formation of the security relations between the UAE and the Zionist regime. Is. The change in the relations between Abu Dhabi and Tel Aviv has gone through a gradual and growing process, and after two decades of secret relations under the name of hidden diplomacy, it has become the normalization of relations between the UAE and the Zionist regime. In this regard, the development of relations between the UAE and the Zionist regime has consequences for Iran and creates the basis for the creation of security challenges in the region against Iran's interests, therefore it is necessary to formulate counter strategies.
The aim of the current research is to find a strategy to deal with the consequences ofAR strategic model.ling in order to measure the validity of form and content and to measure the reliability, the agreement of two coders was used. Data analysis was done through four factors in the SOAR model, by which strategic planning was carried out using the SOAR model, factors were identified and ranked based on the results of the research, and the most important strategic factors were extracted by intersection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Security
  • UAE
  • Zionist regime
  • SOAR model

Smiley face

اسماعیلی، محمد مهدی (1396) «راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان‌های تکفیری»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی بسیج، شماره20(74)، ص 119-142.
اسماعیلی، محمد مهدی (1395) تهران، ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین)ع(،«راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان‌های تکفیری»، ص 37-35.
اختیاری امیری، رضا، احمد رشیدی، عبدالله سلطانیان (1399)، «ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران»، فصلنامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره 1، پیاپی 33، ص 101-125.
ایوب، محمد (١٣٩٦)، خاورمیانه‌ در آستانه‌ فروپاشی‌، ترجمه‌: شیدا سرمدی، تهران: انتشارات آوند دانش‌.
بیداﷲ خانی‌، آرش؛ کلمرزی، علیرضا (١٣٩٢)، چالش‌های استراتژیک‌ میان ایران و کشورهای حاشیه‌ خلیج‌ فارس، نمودی از بازیابی‌ رقابت‌ ایران و عربستان؛ راه حلی‌ اقتصادی. فصلنامه‌ مطالعات فرهنگی‌ و سیاسی‌ خلیج‌ فارس، ٢(٦): ١٤٩-١٧٣.
جعفری ولدانی‌، اصغر (١٣٩٤)، چالش‌ها ومنازعات در خاورمیانه‌، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زیبایی، نصری و رستمی، پیامدهای فرآیند عادی‌سازی مناسبات اعراب و اسرائیل بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی‌ ایران. (2021-2010) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، مقاله پژوهشی، پاییز 1400 ، سال دهم، شماره 3(39): 62-31
شادمانی، مهدیه؛ یزدانی، عنایت الله؛ بصیری، محمدعلی، (1397)، « راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و موازنه تهدید با ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هشتم، شمارة 27.
شجاع، مرتضی‌ .(١٣٨٨). بررسی‌ اهداف و آثار حضور ناتو در خاورمیانه‌:با تاکید بر امنیت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران. فصلنامه‌ تحقیقات سیاسی‌ و بین‌ المللی‌،شماره چهارم، ص‌٢١٢-١٩٥.
صادقی، احمدعلی (1399)؛ بررسی عادی‌سازی روابط کشورهای خلیج فارس با رژیم صهیونیستی؛ مطالعه موردی امارات و بحرین، مطالعات سیاست خارجی تهران زمستان 1399 - شماره 19 (‎13 صفحه - از 70 تا 82 ) قابل مشاهده در: https://tfpsq.net/fa/post.php
عالی‌شاهی، عبدالرضا، فروزان، یونس، سلیمانی سوچلمائی، حمید (1399)؛ «تأثیر ائتلاف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی بر امنیت خلیج‌فارس»، نشریه علمی آفاق امنیت، سال سیزدهم، شماره چهل و نهم.
عباسی‌ خوشکار، امیر (٤شهریور،١٣٩٩)، «عادیسازی روابط‌ امارات متحده عربی‌ و رژیم‌ صهیونیستی‌؛ پیامدهای سیاسی‌، امنیتی‌ و نظامی‌»، قابل‌ مشاهده در مشاهده در: https://www.scfr.ir/fa/200/12686
طباطبایی‌، سیده نجمه‌؛ طباطبایی‌، سیده نسرین‌؛ عطارد، مهدیه‌ سادات ( ١٣٩٧ )، طرح خاورمیانه‌ بزرگ و امنیت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران، تهران: مؤسسه‌ انتشاراتی‌ آفتاب گیتی‌.
قربانی مهدی، بخشایشی اردستانی احمد و طبرسا نقی. (1397). رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 11 شماره41 ص117-143. .
نجات، سیدعلی‌ (١٣٩٧)، «تسریع‌ روند عادی‌سازی روابط‌ اسرائیل‌ با کشورهای عربی‌؛ دلایل‌ و پیامدها»، قابل‌ مشاهده در: risstudies.org
Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2013). "SOARing towards positive transformation and change", The ABAC ODI Visions.Action.Outcome., 1(1), 10-34.
Stavros, J., & G. Saint (2010), "SOAR: Linking Strategy and OD to Sustainable Performance" in W.J. Rothwell, J.M. Stavros, R. Sullivan & A. Sullivan (Eds.), Practicing Organization Development: A Guide for Leading, San Francisco, CA: Jossey-Bass Change, Pp. 377-394.