سنجش میزان آمادگی تغییر در سازمان های‌ نظامی ( مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، گروه علمی آماد و زنجیره تامین، تهران ، ایران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، مرکز تحول و تعالی سازمانی و نظامات نهادی

چکیده

نیاز به تغییر در عصر پیچیدگی، یکی از نیازهای اساسی سازمان ها به شمار می رود. با این وجود مطالعات متعددی حکایت از ناکامی بسیاری از سازمان ها در طی کردن موفق سفر تغییر دارد. آماده نبودن سازمان ها برای شروع سفر تغییر یکی از دلایل این ناکامی دانسته شده است. بر این اساس وجود ابزاری که بتواند وضعیت آمادگی برای تغییر یک سازمان را ارزیابی نموده و مدیران را برای طی کردن بهتر سفر تغییر یاری نماید، مورد تقاضای بسیاری از سازمان ها و مدیران است. در مقاله ی حاضر، چارچوبی برای سنجش میزان آمادگی برای تغییر ارائه شده و مبتنی بر آن، متغییر مورد نظر در یک سازمان (دانشگاه جامع امام حسین(ع)) مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پیشنهادی نیز با استفاده از داده های جمع آوری شده مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش حکایت از آن دارد که همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از 99 درصد به معناداری آماری رسیده‌اند و مدل کلی تحقیق متشکل از ابعاد عوامل رفتاری، عوامل زمینه‌ای، عوامل ساختاری و عوامل پویایی فردی و گروهی مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the level of readiness for change in military organizations (Case study: Imam Hossein University (AS))

نویسندگان [English]

  • mostafa zareei 1
  • Ali Taheri 2
1 ull
2 Assistant Professor of Imam Hossein University (AS), Organizational Transformation and Excellence Center and Institutional Systems
چکیده [English]

The need for change in the era of complexity is one of the basic needs of organizations. However, several studies indicate the failure of many organizations to successfully go through the change journey. Organizations not being ready to start the change journey is considered one of the reasons for this failure. Based on this, the existence of a tool that can evaluate the state of readiness for change and help managers to go through the change journey better is demanded by many organizations and managers. In this article, a framework for measuring the level of readiness for change is presented and based on it, the desired variable is evaluated in a military organization (Imam Hussein University (AS)) and the proposed model is also developed using the collected data. has been examined and fitted. The result of the research indicates that all the coefficients of the model have reached statistical significance with a confidence level of more than 99%, and the overall research model consisting of dimensions of behavioral factors, contextual factors, structural factors, and individual and group dynamic factors has been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readiness for change
  • military organization
  • the dimension of group and individual dynamic factors
  • the behavioral dimension

Smiley face

اردلان، محمدرضا، قنبری، سیروس، زندی، خلیل،(1394)، نقش واسطه­ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحولآفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست وسوم، شماره 77، صفحات 99 -123.
پاکنژاد، احمد، کارگر، غلامعلی، هنری، حبیب، (1390)، رابطة میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12،  149-168
تولایی، روح الله، خلیلی، حسن، ابوالعباسی، احسان، (1397)، مدلسازی ساختاری تفسیری مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین (ع))، فصلنامۀ مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، شماره1، 115-132.
ترک زاده، جعفر، عبدشریفی، فاطمه،(1395)، تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و هفتم، شماره پیاپی 64، شماره چهارم،61-78.
ترک زاده، جعفر، عبدشریفی، فاطمه،(1394)، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ادراک ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ از ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﮔﺮی اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾریت (بهبود و تحول)، سال 24،، شماره 78، 33-64.
زارعی، مصطفی، موحدی، مسعود، علی­ یاری، شهرام، علی طاهری،(1400)، فراترکیب مطالعات آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی،مطالعات رفتار سازمانی، شماره 3، دوره 10، ص 53-112
زارعی، مصطفی، طراحی مدل سنجش آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی ایران(موردمطالعه: دانشگاه جامع امام حسین (ع))، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع، رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع –گرایش سیستم‌های کلان، شهریور 1400.
سپهوند، رضا، زرنگاران، یوسف، محمدی، مهدی،(1396)، بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 2، 1-26.
شیخ، رضا، آیباغی اصفهانی، سعید، لطفی، احسان،(1391)، فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و هشتم ، شماره 91، 65-85.
ﺷﻜﻴﺐ، ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲ،  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺑﺎﺑﻚ، ﺣﺴﻴﻦ زاده، ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ، ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ، ﻣﺮﻳﻢ، (1394)، اﺛﺮ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ ﮔﺮا ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ  واﺳﻄﻪای  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری و روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر  (وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ)،  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 15، (ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ16) ،  ﺻﺺ24-1.
Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681.
Artisita Rochmi, Arum Etikariena Hidayat, The Mediating Role of Affective Commitment in Perceived Organizational Support and Readiness for Change, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 229, 2018, 785-795.
Adiel Harun, Zulkefli Mansor, Individual Readiness for Change in the Pre-Implementation Phase of Campus Enterprise Resource Planning (ERP) Project in Malaysian Public University ,(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(1), 2019, 128-134.
Anam Iqbal, Muhammad Asrar-ul-Haq, Establishing relationship between TQM practices and employee performance: The mediating role of change readiness, International Journal of Production Economics, 203, 2018, 62-68.
Alannah E Rafferty, Amirali Minbashian, Cognitive beliefs and positive emotions about change: Relationships with employee change readiness and change-supportive behaviors, 72(10), 2019.
Ahmad Hafizh  Damawan, Siti Azizah, Resistance to Change: Causes and Strategies as an Organizational Challenge,  Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 395, 2020, 49-53.
Britta J. Seggewiss, Testing Interactive Effects of Commitment and Perceived Change Advocacy on Change Readiness: Investigating the Social Dynamics of Organizational Change, Journal of Change Management , 19(2), 2019, 122-144.
By, R. T., Burnes, B., & Oswick, C. (2011). Change management: The road ahead. Journal of Change Management, 11(1), 1-6.
Chênevert, D., Kilroy, S. and Bosak, J. (2019), The role of change readiness and colleague support in the role stressors and withdrawal behaviors relationship among health care employees, Journal of Organizational Change Management,32(2), 208-223.
Destler, K. N. (2016). Creating a Performance Culture Incentives, Climate, and Organizational Change. The American Review of Public Administration, 46(2), 201-225.
Elin Nilsson, Erica Palm, Sophia Fröberg Liljenberg , Change Readiness Exploring the Creation of Change Readiness Within Businesses for Change Towards Becoming More Sustainable BACHELOR THESIS WITHIN: Business Administration  PROGRAMME OF STUDY: Sustainable Enterprise Development ,May 2019.
Eva Hotnaidah Saragih, Individual Attributes of Change Readiness: A Case Study at Indonesia State-owned Railway Company,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 172, 27 January 2015, Pages 34-41.
Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(2), 232-255.
Hatjidis, D., Griffin, M. and Younes, M. (2019), Linking universal network quality perception and change readiness: The mediating roles of tacit knowledge and organizational climate, International Journal of Organizational Analysis. 27(4), 1017-1035.
Hassan Elsan Mansaray, The Role of Leadership Style in Organisational Change Management: A Literature Review,  Journal of Human Resource Management, 2019; 7(1): 18-31.
Ida Ayu Gede Hutri Dhara Sasmita, The Effect of Transformational Leadership and Psychological Capital to Individual Readiness to Change for employees in Tourism Development Corporate, Journal PSIKODIMENSIA, 18(2),2019, 167-177.
Josefine, E.P., The Relationship between Organizational Commitment, Readiness for Change and Competing Values Framework in the Norwegian Police Josefine Emilie Paulsen, Master´s thesis at the Department of Psychology, UNIVERSITY OF OSLO, 2019.
Kogetsidis, H. (2012). Critical Systems Thinking: A creative approach to organizational change. Journal of Transnational Management, 189-204.
Leifland, G., Selelyo, S, A study of DeLone and McLean IS success model’s impact on the user’s readiness for change The information system’s impact on the user’s readiness for change MASTER THESIS THESIS WITHIN: Business Administration, International Logistics and Supply Chain Management, 2019.
Mathilda, Lundeberg., Tilde, Lundeberg, Crafting and Conveying a Meaningful Message of Change A Case Study of How Data-Driven Change Communication Can Drive Change Readiness in a Swedish Rental Services Company Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX, KTH Industrial Engineering and Management Industrial Management, 2019.
Momina Rajput, Anna Novitskaya, Role of Organizational Culture in Creating Readiness for Change Project, Student Umeå School of Business and Economics Autumn semester, Master thesis, UMEA universitet, 2013
Melrona Kirrane, Margaret Lennon, Cliodhna O’Connor & Na Fu, Linking perceived management support with employees’ readiness for change: the mediating role of psychological capital, Journal of Change Management, 17(1), 2017, 47-66.
Nadhila Nuhanisa Radian, Wustari L. Mangundjaya, Individual Readiness for Change as Mediator between Transformational Leadership and Commitment Affective to Change, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas,3(1), 2019 ,1-12.
Nimitha Aboobaker,  Zakkariya K.A., Influence of digital learning orientation and readiness for change on innovative work behaviour: reflections from the higher education sector, Journal of the Gujarat research society, Vol 21 No 13 (2019).
Omar Hussein Waisya, Chong Chin Weib, Transformational Leadership and Affective Commitment to Change: The Roles of Readiness for Change and Type of University, International Journal of Innovation, Creativity and Change. 10(10), 2020, 459-482.
Poulsen, S., Ipsen, C., & Gish, L. (2013). Organizational readiness: a case study of participatory interventions in SMEs. In Proceedings of 22nd Nordic Academy of Management Conference Nordic Academy of Management Conference Proceedings, 1-15.
Rouzbahani, M. T., Khazai, M., Farah, E. N., & Nasr, S. M. (2013). The Relationship between Learning Organization and Organizational Readiness for Change According to Seven Dimensions of Learning Organization. Journal of Basic and Applied Scientific Research., 3(5), 631-636, 2013.
Thakur, R. and Srivastava, S. (2018), From resistance to readiness: the role of mediating variables, Journal of Organizational Change Management, 31(1), 230-247.