توسعه راهبردی مدیریت ریسک بر ارتقای تاب‌آوری مناطق آسیب‌دیده از بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 کارشناسی ارشد مهندس عمران

3 هیئت علمی دانشگاه

چکیده

یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوریِ مناطق آسیب‌دیده، بهره‌مندی از بیمارستان‌های صحرایی نظامی است. این در حالی است که در زمان‌ برپایی این قبیل بیمارستان‌ها، ریسک‌های مختلفی وجود دارد و توسعه راهبردهای مدیریت مؤثر این قبیل ریسک‌ها می‌تواند منجر به ارتقای تاب‌آوری مناطق آسیب‌دیده از بحران‌ شود. تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی-توصیفی و بر اساس ماهیت داده‌ها، آمیخته است. همچنین به علت کاربرد نتایج، کاربردی است. بدین‌منظور در مرحله نخست پس از احصای ریسک‌ها به غربال آنها با استفاده از شاخص روایی محتوایی پرداخته شد. در گام دوم ریسک‌های غربال‌شده، با استفاده از رویکرد ترکیبی «تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و الگوریتم تحلیل سلسله‌مراتبی» در سه دسته ریسک‌های کم‌خطر، با خطر متوسط و پرخطر طبقه‌بندی شدند. مقایسه نتایج حاصل با نتایج ارزیابی ریسک‌ها با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل عوامل شکستِ کلاسیک، حاکی از کارآمدی بالای روش پیشنهادی است. بر اساس نتایج این دو گام، ریسک‌های مربوط به عدم دسترسی به زیرساخت‌های انرژی، مسیر انتقال بیمار، تغییر محل احداث، عدم وجود تجهیزات اتاق عمل و عدم دسترسی به سیستم دفع زباله، پنج ریسک‌ مهم‌ شناسایی‌شده دارای وزن بالا هستند. در ادامه و در گام سوم با استفاده از رویکرد ترکیبی «الگوریتم تحلیل سلسله‌مراتبی و تحلیل سوات»، نقاط قوّت‌ و ضعف سازمان‌های نظامی در ساخت و برپایی بیمارستان صحرایی نظامی احصاء و بر اساس نتایج آن، راهبردهای نه‌گانه و راه‌کارهای اجرایی یازده‌گانه در مدیریت بهینه ریسک‌ برپایی بیمارستان‌های صحرایی نظامی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic development of risk management on improving the resilience of areas affected by the crisis

نویسندگان [English]

  • mohammad abbasian 1
  • shayan shaporian 2
  • omid veici 3
1 Imama Ali Academy
2 Master of Civil Engineering
3 University faculty
چکیده [English]

One of the effective solutions in managing the crisis and improving the resilience of the affected areas is to benefit from military field hospitals. This is despite the fact that there are various risks during the establishment of such hospitals, and the development of effective management strategies for such risks can lead to the improvement of the resilience of areas affected by the crisis. The present research is based on the method survey-descriptive, and based on the nature of the data, it is mixed. It is also practical. For this purpose, in the first stage, after calculating the risks, they were screened using the content validity index. In the second step, the screened risks were classified into three categories of low risk, medium risk and high risk using the combined approach of "FMEA and AHP". Comparing the results with the results of risk assessment using the classic FMEA, indicates the high efficiency of the proposed method. Based on the results of these two steps, the risks related to the lack of access to energy infrastructure, patient transfer route, change of construction site, lack of operating room equipment and lack of access to the waste disposal system are the five most important risks identified with high weight. In the third step, using the combined approach of "AHP and SWAT", the strengths and weaknesses of military organizations in the construction and establishment Military Field Hospital and based on its results, nine strategies and eleven implementation solutions was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Military Field Hospital
  • Risk