دوره و شماره: دوره 22، شماره 102 - شماره پیاپی 4، بهمن 1402 (زمستان 1402) 
دیپلماسی آبی در حوضه هریرود: راهبردهای حل اختلافات ایران و افغانستان

صفحه 125-147

علی اکبرپور آلمه جوقی؛ سعید محمدی؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ محمد باقر مکرمی پور