بررسی علاقه مندی وگرایش فرزندان نسبت به شغل پدران(مطالعه موردی فرزندان پاسداران)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق گرایش فرزندان پاسدار شهر تهران، که بخشی از جامعه جوان کشور به حساب می-
آیند و سنخیت زیادی با خانواده سپاه پاسداران دارند و آشنا به مأموریت و نقش سپاه م یباشند، گرایش
آ نها برای عضویت در سپاه مورد ارزیابی قرار گرفته، تا میزان گرایش ایشان به عضویت معین و علل و
عواملی که بر این گرایش تأثیر گذاربود هاند را مشخص نموده و در جهت صیانت، ارتقا و کارآیی این
عنصر مهم یعنی سپاه پاسداران گامی هرچند کوچک برداشته باشیم.
این تحقیق بر اساس چارچوب نظری با استناد بر نظریات نظریه پردازان تدوین شده است. . برای انجام
مطالعه دو فرضیه ارایه شده که قابل بیان است و ب هوسیله متغیرهای گرایش و عوامل مؤثر در گرایش
اعم از مسایل نگرشی، شناختی، عاطفی، احساسی و همچنین عوامل معیشتی، اجتماعی، شخصیت و ...
مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ب هکار رفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح
محدود به فرزندان پسر 17 سال تا 28 ساله پاسداران شهر تهران بوده و روابط متغیرها از نوع همبستگی
همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظر قرار گرفته و فن گردآوری اطلاعات پرس شنامه بسته بوده است.
و جدو لهای توصیفی بر اساس حجم spss تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با نرم افزار
نمونه 260 نفر صورت پذیرفته است.و در نهایت مشخص شد، نگرش فرزندان پاسداران شهر تهران برای جذب و همکاری در سپاه نگرشی
مثبت بوده و تمایل و گرایش به شغل پدرشان در آ نها وجود دارد.
بیشتر فرضی هها در گرایش قرزندان پاسداران نقش مثبت و تأثیرگذاری داشتند و در ایجاد گرایش
فرزندان پاسداران به سپاه خوب عمل نمود هاند و اگر آن عوامل هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرند،
گرایش برای عضویت افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها