دوره و شماره: دوره 13، شماره 77، زمستان 1393 (554)