دوره و شماره: دوره 12، شماره 73، زمستان 1392 (566)