نویسنده = علیخانزاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌‌های حکمرانی در اندیشه امام‌‌خمینی (ره)

دوره 17، شماره 86، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-158

علیرضا علیخانزاده؛ رضا نجاری