دوره و شماره: دوره 20، شماره 94، تیر 1401، صفحه 1-170 (فصلنامه زمستان) 
تمرکز قوا در جنگ آینده

صفحه 7-33

محمد طاهریان؛ حسن بیات؛ محمدرضا بشارتی


تقویت مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه

صفحه 57-81

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمار زاده طهران؛ محمود د,رودیان