دوره و شماره: دوره 22، شماره 101 - شماره پیاپی 3، آذر 1402 (پاییز 1402) 
بررسی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر ارتقاء رزمایش سایبری

صفحه 125-159

فرهاد قاطعی درگاهی؛ حسین فلکی نیا؛ مهدی نطاق پور


ارائه شاخص‌های ارزیابی اثربخشی ، مدیریت آموزش الکترونیکی مبتنی بر تفاوت نسلی

صفحه 161-180

زهرا ذاکری قزاآنی؛ بهروز رضایی منش؛ سیدعلی میرنقوی؛ ,وجه اله قربانی زاده