دوره و شماره: دوره 22، شماره 99، خرداد 1402 (بهار 1402) 
الگوی ارزیابی عملکرد فردی فرماندهان و مدیران مبتنی بر روش فراترکیب

صفحه 11-40

علی ترابی کلاته قاضی؛ مسعود علی حسینی؛ روح‌اله فرجی